Cơ cấu tổ chức

 

     Ban quản lý chợ Bình Tây là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu được thành lập theo quyết định 348/QĐ-UB ngày 05/04/1995 của Ủy Ban Nhân Dân Quận 6. Chợ Bình Tây hoạt động theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Quyết định số 2249/QĐ-UB-TM ngày 16/7/1994 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận hoạt động của chợ Bình Tây và Nội quy chợ Bình Tây do Uỷ ban nhân dân quận 6 phê duyệt ban hành ngày 10/10/2003. Ban quản lý chợ có 01 Trưởng ban và 02 Phó ban. Trưởng ban quản lý chợ phụ trách chung. 01 Phó ban phụ trách công tác quản lý hành chính Nhà nước và 01 Phó ban phụ trách công tác Bảo vệ chợ, duy tu sửa chữa.
 
   Ban quản lý chợ có 03 bộ phận chuyên môn:
Tổ Văn phòng – Tài chính – Kế hoạch
Đội Bảo vệ chợ
Tổ Duy tu – Kỹ thuật điện.
 
Tổ Văn phòng – Tài chính – Kế hoạch
Quản lý hành chính về mặt Nhà nước mọi hoạt động kinh doanh của chợ. Tổ chức thực hiện thu nộp ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND Quận 6 giao hàng năm và kế hoạch tài chính tại đơn vị. Hỗ trợ Đội thuế chợ Bình Tây thực hiện việc thu thuế tại địa bàn chợ. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội tại chợ. Tiếp nhận và hoà giải các vụ khiếu nại trong làm ăn mua bán.
 
Đội Bảo vệ chợ
Phụ trách về ANTT và an toàn PCCC tại chợ, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và hàng hoá của các hộ kinh doanh trong đêm.
 
Tổ Duy tu – Kỹ thuật điện
Thực hiện các nhiệm vụ duy tu sửa chữa các hạng mục xuống cấp của chợ, sửa chữa điện nước cho các hộ kinh doanh, quản lý, bảo trì hệ thống điện, máy phát điện tại chợ đảm bảo cung cấp điện liên tục tại chợ.
 
Chi bộ Đảng và các đoàn thể:
Chợ Bình Tây có Chi bộ chợ Bình Tây và các đoàn thể gồm Công đoàn, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên.
 
 
Giày Đại Phát solution
Số người online:
3613
Số người truy cập:
4764704