Chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền với chủ đề: “Các dân tộc anh em Đoàn kết- nghĩa tình” năm 2022.

* Đơn vị tổ chức: Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 6, Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh, Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao Quận Bình Tân, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 11 và Trung tâm Văn hóa Quận 5.

* Thời gian: 18 giờ 30, ngày 10 tháng 6 năm 2022. (thứ sáu) 

* Địa điểm: trước sân chợ Bình Tây.