5 sai lầm thường gặp khi dùng bàn chải đánh răng
Để bàn chải gần bồn cầu, luôn cắm trong một hộp nhựa... sẽ tích trữ hàng triệu vi khuẩn.

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; font-weight: 700; line-height: 18px;">Sử dụng một b&agrave;i chải qu&aacute; l&acirc;u</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban1-8522-1458198687.jpg" data-width="496" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chăm s&oacute;c sức khỏe răng miệng, tuyệt đối kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng một b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng hơn 3 th&aacute;ng. Một năm n&ecirc;n thay b&agrave;n chải 4 lần để ph&ograve;ng nguy cơ s&acirc;u răng v&agrave; c&aacute;c vấn đề về nướu.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng qu&aacute; gần nh&agrave; vệ sinh</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-1" data-natural-width="494" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban2-4834-1458198691.jpg" data-width="494" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia răng miệng, nếu khoảng c&aacute;ch từ bồn vệ sinh đến chỗ để b&agrave;n chải qu&aacute; gần, cần phải đặt b&agrave;n chải trong một hộp k&iacute;n, tr&aacute;nh vi khuẩn từ nh&agrave; vệ sinh b&aacute;m v&agrave;o. C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n đặt b&agrave;n chải ở một nơi kh&ocirc; r&aacute;o, c&oacute; &aacute;nh mặt trời chiếu v&agrave;o sau mỗi lần đ&aacute;nh răng.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Lu&ocirc;n để b&agrave;n chải trong một hộp nhựa</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-2" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban3-7574-1458198695.jpg" data-width="497" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người thường c&oacute; th&oacute;i quen cho b&agrave;n chải v&agrave;o một hộp nhựa nhỏ, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y l&agrave; sai lầm, bởi lẽ khi b&agrave;n chải c&ograve;n ướt, nước chảy v&agrave;o lu&ocirc;n trong phần nhựa khiến vi khuẩn rất dễ sinh s&ocirc;i.&nbsp;</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">C&aacute;ch tốt nhất đễ giữ b&agrave;n chải sạch sẽ l&agrave; đặt trong một hộp k&iacute;n bằng k&iacute;nh hoặc một cốc thủy tinh. Điều quan trọng nhất l&agrave; phần đầu b&agrave;n chải phải được che phủ bằng một miếng vải sạch, như một l&aacute; chắn chống c&aacute;c vi khuẩn x&acirc;m nhập.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải của mọi người trong gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng một chỗ</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-3" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban4-9752-1458198699.jpg" data-width="499" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo một nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; tới 80% gia đ&igrave;nh mắc phải sai lầm n&agrave;y. Đặt chiếc b&agrave;n chải ướt gần b&agrave;n chải kh&ocirc; l&agrave; m&ocirc;i trường cực kỳ thuận lợi cho c&aacute;c vi sinh vật ph&aacute;t triển.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">L&agrave;m sạch b&agrave;n chải với kem đ&aacute;nh răng</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-4" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban5-4158-1458198700.jpg" data-width="500" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người nghĩ d&ugrave;ng kem đ&aacute;nh răng l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để l&agrave;m sạch b&agrave;n chải, nhưng thực tế l&agrave; c&aacute;c loại kem đ&aacute;nh răng th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng thể l&agrave;m sạch vi khuẩn tr&ecirc;n b&agrave;n chải. N&ecirc;n &aacute;p dụng những mẹo nhỏ dưới đ&acirc;y để b&agrave;n chải lu&ocirc;n sạch sẽ:</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Nh&uacute;ng b&agrave;n chải v&agrave;o nước s&ocirc;i: C&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;m yếu sợi l&ocirc;ng song rất hiệu quả trong việc giết chết h&agrave;ng triệu vi khuẩn b&aacute;m v&agrave;o b&agrave;n chải. Bạn n&ecirc;n &aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y mỗi tuần một lần.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Thỉnh thoảng ng&acirc;m b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng trong dấm một v&agrave;i ph&uacute;t sau đ&oacute; rửa sạch với nước ấm.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">_st_</p>

Các tin khác
Phân biệt thể dục giảm béo và thể dục tăng cơ bắp (27/07/2015 10:46:35 SA)
5 mẹo giúp khách hàng thanh toán dễ dàng trên mạng (24/07/2015 2:28:36 CH)
Bí quyết săn chắc và làm mờ rạn da sau sinh (15/07/2015 1:41:24 CH)
5 nỗi sợ vô lý của người trồng rau, hoa ở thành phố (09/07/2015 10:08:09 SA)
Những cách làm mát không gian sống (09/07/2015 10:06:03 SA)
Mẹo chọn áo tắm phù hợp dáng người (28/05/2015 1:33:03 CH)
Ăn uống là một trong những thú vui lớn nhất của đời người. Nhưng cuộc sống hiện đại nhiều bận rộn và lo toan đôi khi khiến mỗi bữa ăn trở thành nghĩa vụ. (20/05/2014 10:40:08 SA)
Để đẹp mà không cần son phấn (17/04/2014 10:48:42 SA)
Cách chọn mắt kính hợp với gương mặt (17/04/2014 10:45:13 SA)
Vị ngon của nước mắm truyền thống (20/02/2014 10:13:23 SA)
Cách tẩy sạch mảng bám giúp răng trắng sáng tự nhiên (18/02/2014 4:53:50 CH)
Trị quai bị bằng rau muống (17/10/2012 4:03:33 CH)
Trải nghiệm mới với Buffet Nhật Bản. (08/10/2012 10:33:44 SA)
Tại Việt Nam - mua iPhone 5 ở đâu giá rẻ nhất? (04/10/2012 1:27:08 CH)
Giữ vitamin C cho rau quả (02/10/2012 2:03:58 CH)
Nhận diện thịt trâu giả thịt bò (02/10/2012 1:59:33 CH)
Mầm độc vẫn lây lan (24/09/2012 10:41:53 SA)
Khi mua xăng đừng nói 'đổ đầy bình' (20/09/2012 2:41:37 CH)
15 thực phẩm có tác dụng giải rượu (19/09/2012 9:12:24 SA)
Nạn hàng giả, hàng nhái trên internet, liệu có đến mức bó tay? (17/09/2012 11:00:54 SA)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016 XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền"
Forbes: CEO Vietjet là nữ tỷ phú Việt đầu tiên Giá vàng lao dốc Phát hiện thi thể thợ máy tàu Hải Thành 26 Những món ngâm mắm ngon tuyệt đỉnh, ăn mãi không chán Tuyệt chiêu thật sự của thần mát xa Khuyến mãi lớn tại siêu thị điện máy DigiCity 5 sai lầm thường gặp khi dùng bàn chải đánh răng Siêu thị điện máy lại "siêu" ưu đãi người tiêu dùng Sao 'Thần điêu đại hiệp' và bạn gái kết hôn sau 40 năm quen biết Bé gái bị bố đánh tím tái vì 10.000 đồng Brexit có thể ảnh hưởng đến Chelsea nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh Dân Ấn Độ trùm chăn, giữ riêng tư cho cặp rắn đang giao phối Ảnh chưa từng công bố về Lầu Năm Góc vụ khủng bố 11/9 Louis Vuitton diễn thời trang trong bảo tàng Louvre Tràn lan màng bọc thực phẩm có độc Phần mềm quản lý nhân sự eHR
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Forbes: CEO Vietjet là nữ tỷ phú Việt đầu tiên
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú tự thân, với tài sản ước tính 1,7 tỷ USD.
Đề nghị giao toàn bộ doanh nghiệp nhà nước thuộc TP HCM cho HFIC
TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố tiếp tục được thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và nhận chuyển giao toàn bộ doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc cho HFIC.
 
Quảng cáo
 
Số người online: 147
Số người truy cập: 239867
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn