5 sai lầm thường gặp khi dùng bàn chải đánh răng
Để bàn chải gần bồn cầu, luôn cắm trong một hộp nhựa... sẽ tích trữ hàng triệu vi khuẩn.

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; font-weight: 700; line-height: 18px;">Sử dụng một b&agrave;i chải qu&aacute; l&acirc;u</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban1-8522-1458198687.jpg" data-width="496" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chăm s&oacute;c sức khỏe răng miệng, tuyệt đối kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng một b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng hơn 3 th&aacute;ng. Một năm n&ecirc;n thay b&agrave;n chải 4 lần để ph&ograve;ng nguy cơ s&acirc;u răng v&agrave; c&aacute;c vấn đề về nướu.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng qu&aacute; gần nh&agrave; vệ sinh</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-1" data-natural-width="494" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban2-4834-1458198691.jpg" data-width="494" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia răng miệng, nếu khoảng c&aacute;ch từ bồn vệ sinh đến chỗ để b&agrave;n chải qu&aacute; gần, cần phải đặt b&agrave;n chải trong một hộp k&iacute;n, tr&aacute;nh vi khuẩn từ nh&agrave; vệ sinh b&aacute;m v&agrave;o. C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n đặt b&agrave;n chải ở một nơi kh&ocirc; r&aacute;o, c&oacute; &aacute;nh mặt trời chiếu v&agrave;o sau mỗi lần đ&aacute;nh răng.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Lu&ocirc;n để b&agrave;n chải trong một hộp nhựa</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-2" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban3-7574-1458198695.jpg" data-width="497" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người thường c&oacute; th&oacute;i quen cho b&agrave;n chải v&agrave;o một hộp nhựa nhỏ, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y l&agrave; sai lầm, bởi lẽ khi b&agrave;n chải c&ograve;n ướt, nước chảy v&agrave;o lu&ocirc;n trong phần nhựa khiến vi khuẩn rất dễ sinh s&ocirc;i.&nbsp;</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">C&aacute;ch tốt nhất đễ giữ b&agrave;n chải sạch sẽ l&agrave; đặt trong một hộp k&iacute;n bằng k&iacute;nh hoặc một cốc thủy tinh. Điều quan trọng nhất l&agrave; phần đầu b&agrave;n chải phải được che phủ bằng một miếng vải sạch, như một l&aacute; chắn chống c&aacute;c vi khuẩn x&acirc;m nhập.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải của mọi người trong gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng một chỗ</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-3" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban4-9752-1458198699.jpg" data-width="499" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo một nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; tới 80% gia đ&igrave;nh mắc phải sai lầm n&agrave;y. Đặt chiếc b&agrave;n chải ướt gần b&agrave;n chải kh&ocirc; l&agrave; m&ocirc;i trường cực kỳ thuận lợi cho c&aacute;c vi sinh vật ph&aacute;t triển.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">L&agrave;m sạch b&agrave;n chải với kem đ&aacute;nh răng</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-4" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban5-4158-1458198700.jpg" data-width="500" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người nghĩ d&ugrave;ng kem đ&aacute;nh răng l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để l&agrave;m sạch b&agrave;n chải, nhưng thực tế l&agrave; c&aacute;c loại kem đ&aacute;nh răng th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng thể l&agrave;m sạch vi khuẩn tr&ecirc;n b&agrave;n chải. N&ecirc;n &aacute;p dụng những mẹo nhỏ dưới đ&acirc;y để b&agrave;n chải lu&ocirc;n sạch sẽ:</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Nh&uacute;ng b&agrave;n chải v&agrave;o nước s&ocirc;i: C&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;m yếu sợi l&ocirc;ng song rất hiệu quả trong việc giết chết h&agrave;ng triệu vi khuẩn b&aacute;m v&agrave;o b&agrave;n chải. Bạn n&ecirc;n &aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y mỗi tuần một lần.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Thỉnh thoảng ng&acirc;m b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng trong dấm một v&agrave;i ph&uacute;t sau đ&oacute; rửa sạch với nước ấm.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">_st_</p>

Các tin khác
Phân biệt thể dục giảm béo và thể dục tăng cơ bắp (27/07/2015 10:46:35 SA)
5 mẹo giúp khách hàng thanh toán dễ dàng trên mạng (24/07/2015 2:28:36 CH)
Bí quyết săn chắc và làm mờ rạn da sau sinh (15/07/2015 1:41:24 CH)
5 nỗi sợ vô lý của người trồng rau, hoa ở thành phố (09/07/2015 10:08:09 SA)
Những cách làm mát không gian sống (09/07/2015 10:06:03 SA)
Mẹo chọn áo tắm phù hợp dáng người (28/05/2015 1:33:03 CH)
Ăn uống là một trong những thú vui lớn nhất của đời người. Nhưng cuộc sống hiện đại nhiều bận rộn và lo toan đôi khi khiến mỗi bữa ăn trở thành nghĩa vụ. (20/05/2014 10:40:08 SA)
Để đẹp mà không cần son phấn (17/04/2014 10:48:42 SA)
Cách chọn mắt kính hợp với gương mặt (17/04/2014 10:45:13 SA)
Vị ngon của nước mắm truyền thống (20/02/2014 10:13:23 SA)
Cách tẩy sạch mảng bám giúp răng trắng sáng tự nhiên (18/02/2014 4:53:50 CH)
Trị quai bị bằng rau muống (17/10/2012 4:03:33 CH)
Trải nghiệm mới với Buffet Nhật Bản. (08/10/2012 10:33:44 SA)
Tại Việt Nam - mua iPhone 5 ở đâu giá rẻ nhất? (04/10/2012 1:27:08 CH)
Giữ vitamin C cho rau quả (02/10/2012 2:03:58 CH)
Nhận diện thịt trâu giả thịt bò (02/10/2012 1:59:33 CH)
Mầm độc vẫn lây lan (24/09/2012 10:41:53 SA)
Khi mua xăng đừng nói 'đổ đầy bình' (20/09/2012 2:41:37 CH)
15 thực phẩm có tác dụng giải rượu (19/09/2012 9:12:24 SA)
Nạn hàng giả, hàng nhái trên internet, liệu có đến mức bó tay? (17/09/2012 11:00:54 SA)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền" 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu? REE đặt kế hoạch 1.369 tỷ đồng LNST; trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 16% Đừng bao giờ trở thành "con người của phút chót", Bill Gates cũng phải từ bỏ thói quen này mới có thể thành công Món ngon mỗi ngày: Đãi cả nhà món cà phê dẻo độc lạ Trả lương bằng sản phẩm Nhập mã ‘momo’ giảm 15% lướt ROBINS mua sắm - thanh toán MoMo dễ dàng Kia Sorento 2019 mới nhất đã có giá bán từ 591 triệu đồng Bé xíu, hình dáng kỳ quặc nhưng quả trứng gà này có thể bán với giá 15 triệu đồng Thừa kế gia sản nghệ thuật: Không dễ Cụ ông nổ súng bắn chết người ở Bình Dương lĩnh án Việt Nam giành HC đồng giải karate thế giới Hơn 400 học sinh phía Nam dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có thể sẽ bị bắt Hoa hậu Hương Giang:Nhuộm tóc cũng bị tước vương miện Quà tặng đặc biệt cho khách mua sản phẩm LG tại Pico Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trên toàn cầu
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu?
Black Friday, đợt giảm giá lớn nhất trong năm tại thị trường bán lẻ Mỹ, là cơ hội để người tiêu dùng Việt "săn" hàng ngoại giá rẻ không chỉ ở nước ngoài mà cả tại Việt Nam.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người trả lại tên cho cộng đồng doanh nhân Việt
“Ông là Thủ tướng đã chính danh tên gọi doanh nhân Việt Nam ở đất nước này”- tôi vẫn thường khẳng định về cố Thủ tướng Phan Văn Khải như vậy, nhất là mỗi năm lại đến dịp tôn vinh doanh nhân Việt Nam 13/10.
 
Quảng cáo
 
Số người online: 1542
Số người truy cập: 244884
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn