5 sai lầm thường gặp khi dùng bàn chải đánh răng
Để bàn chải gần bồn cầu, luôn cắm trong một hộp nhựa... sẽ tích trữ hàng triệu vi khuẩn.

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; font-weight: 700; line-height: 18px;">Sử dụng một b&agrave;i chải qu&aacute; l&acirc;u</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban1-8522-1458198687.jpg" data-width="496" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chăm s&oacute;c sức khỏe răng miệng, tuyệt đối kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng một b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng hơn 3 th&aacute;ng. Một năm n&ecirc;n thay b&agrave;n chải 4 lần để ph&ograve;ng nguy cơ s&acirc;u răng v&agrave; c&aacute;c vấn đề về nướu.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng qu&aacute; gần nh&agrave; vệ sinh</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-1" data-natural-width="494" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban2-4834-1458198691.jpg" data-width="494" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia răng miệng, nếu khoảng c&aacute;ch từ bồn vệ sinh đến chỗ để b&agrave;n chải qu&aacute; gần, cần phải đặt b&agrave;n chải trong một hộp k&iacute;n, tr&aacute;nh vi khuẩn từ nh&agrave; vệ sinh b&aacute;m v&agrave;o. C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n đặt b&agrave;n chải ở một nơi kh&ocirc; r&aacute;o, c&oacute; &aacute;nh mặt trời chiếu v&agrave;o sau mỗi lần đ&aacute;nh răng.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Lu&ocirc;n để b&agrave;n chải trong một hộp nhựa</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-2" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban3-7574-1458198695.jpg" data-width="497" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người thường c&oacute; th&oacute;i quen cho b&agrave;n chải v&agrave;o một hộp nhựa nhỏ, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y l&agrave; sai lầm, bởi lẽ khi b&agrave;n chải c&ograve;n ướt, nước chảy v&agrave;o lu&ocirc;n trong phần nhựa khiến vi khuẩn rất dễ sinh s&ocirc;i.&nbsp;</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">C&aacute;ch tốt nhất đễ giữ b&agrave;n chải sạch sẽ l&agrave; đặt trong một hộp k&iacute;n bằng k&iacute;nh hoặc một cốc thủy tinh. Điều quan trọng nhất l&agrave; phần đầu b&agrave;n chải phải được che phủ bằng một miếng vải sạch, như một l&aacute; chắn chống c&aacute;c vi khuẩn x&acirc;m nhập.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Đặt b&agrave;n chải của mọi người trong gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng một chỗ</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-3" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban4-9752-1458198699.jpg" data-width="499" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Theo một nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; tới 80% gia đ&igrave;nh mắc phải sai lầm n&agrave;y. Đặt chiếc b&agrave;n chải ướt gần b&agrave;n chải kh&ocirc; l&agrave; m&ocirc;i trường cực kỳ thuận lợi cho c&aacute;c vi sinh vật ph&aacute;t triển.</p> <p class="subtitle" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">L&agrave;m sạch b&agrave;n chải với kem đ&aacute;nh răng</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px;"> <td style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 0;"><img alt="5-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-dung-ban-chai-danh-rang-4" data-natural-width="0" src="http://img.f13.giadinh.vnecdn.net/2016/03/17/ban5-4158-1458198700.jpg" data-width="500" data-pwidth="646.8125" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0px; line-height: 0; max-width: 100%;" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">Nhiều người nghĩ d&ugrave;ng kem đ&aacute;nh răng l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để l&agrave;m sạch b&agrave;n chải, nhưng thực tế l&agrave; c&aacute;c loại kem đ&aacute;nh răng th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng thể l&agrave;m sạch vi khuẩn tr&ecirc;n b&agrave;n chải. N&ecirc;n &aacute;p dụng những mẹo nhỏ dưới đ&acirc;y để b&agrave;n chải lu&ocirc;n sạch sẽ:</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Nh&uacute;ng b&agrave;n chải v&agrave;o nước s&ocirc;i: C&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;m yếu sợi l&ocirc;ng song rất hiệu quả trong việc giết chết h&agrave;ng triệu vi khuẩn b&aacute;m v&agrave;o b&agrave;n chải. Bạn n&ecirc;n &aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y mỗi tuần một lần.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">- Thỉnh thoảng ng&acirc;m b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng trong dấm một v&agrave;i ph&uacute;t sau đ&oacute; rửa sạch với nước ấm.</p> <p class="Normal" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 18px; text-rendering: geometricPrecision; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px;">_st_</p>

Các tin khác
Phân biệt thể dục giảm béo và thể dục tăng cơ bắp (27/07/2015 10:46:35 SA)
5 mẹo giúp khách hàng thanh toán dễ dàng trên mạng (24/07/2015 2:28:36 CH)
Bí quyết săn chắc và làm mờ rạn da sau sinh (15/07/2015 1:41:24 CH)
5 nỗi sợ vô lý của người trồng rau, hoa ở thành phố (09/07/2015 10:08:09 SA)
Những cách làm mát không gian sống (09/07/2015 10:06:03 SA)
Mẹo chọn áo tắm phù hợp dáng người (28/05/2015 1:33:03 CH)
Ăn uống là một trong những thú vui lớn nhất của đời người. Nhưng cuộc sống hiện đại nhiều bận rộn và lo toan đôi khi khiến mỗi bữa ăn trở thành nghĩa vụ. (20/05/2014 10:40:08 SA)
Để đẹp mà không cần son phấn (17/04/2014 10:48:42 SA)
Cách chọn mắt kính hợp với gương mặt (17/04/2014 10:45:13 SA)
Vị ngon của nước mắm truyền thống (20/02/2014 10:13:23 SA)
Cách tẩy sạch mảng bám giúp răng trắng sáng tự nhiên (18/02/2014 4:53:50 CH)
Trị quai bị bằng rau muống (17/10/2012 4:03:33 CH)
Trải nghiệm mới với Buffet Nhật Bản. (08/10/2012 10:33:44 SA)
Tại Việt Nam - mua iPhone 5 ở đâu giá rẻ nhất? (04/10/2012 1:27:08 CH)
Giữ vitamin C cho rau quả (02/10/2012 2:03:58 CH)
Nhận diện thịt trâu giả thịt bò (02/10/2012 1:59:33 CH)
Mầm độc vẫn lây lan (24/09/2012 10:41:53 SA)
Khi mua xăng đừng nói 'đổ đầy bình' (20/09/2012 2:41:37 CH)
15 thực phẩm có tác dụng giải rượu (19/09/2012 9:12:24 SA)
Nạn hàng giả, hàng nhái trên internet, liệu có đến mức bó tay? (17/09/2012 11:00:54 SA)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền" 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu? Giá vàng thế giới giảm nhẹ đầu tuần Quảng Trị xác minh việc cấp bò giống cho người thân cán bộ xã Canh mướp Nhật nhồi thịt ngon có thể bạn chưa biết Bố Cháu Ở Đâu? Khách hàng hào hứng với 20.000 giải thưởng khuyến mại Bảo Xuân Gold Học cách đắp mặt nạ kiểu Gil Lê, Diễm My để làn da mịn màng và thỏa sức selfie! Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự tấp nập khách nhờ giảm giá mạnh Chàng sinh viên 23 tuổi hát về sự tàn phá của bão Linh cảm của nhà báo Mỹ giúp phá vụ án nhân viên sát hại bà chủ Southgate khoanh vùng bốn cái tên làm đội trưởng tuyển Anh Tổng thống Hàn Quốc: V-KIST sẽ là mảnh đất của nhân tài Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đến Hà Nội Mũ đi mưa giá 30 triệu đã sốc nhưng choáng hơn là quá nhiều người đội! Coca-Cola trở thành nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2017 Một tấn đường giá cao hơn người ta 34 USD, cạnh tranh kiểu gì?
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu?
Black Friday, đợt giảm giá lớn nhất trong năm tại thị trường bán lẻ Mỹ, là cơ hội để người tiêu dùng Việt "săn" hàng ngoại giá rẻ không chỉ ở nước ngoài mà cả tại Việt Nam.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người trả lại tên cho cộng đồng doanh nhân Việt
“Ông là Thủ tướng đã chính danh tên gọi doanh nhân Việt Nam ở đất nước này”- tôi vẫn thường khẳng định về cố Thủ tướng Phan Văn Khải như vậy, nhất là mỗi năm lại đến dịp tôn vinh doanh nhân Việt Nam 13/10.
 
Quảng cáo
 
Số người online: 164
Số người truy cập: 240997
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn